Adatkezelési tájékoztató pályázók részére

Tisztelt Pályázó!

 

A Process Solutions Kft. (1134 Budapest, Váci út 33.) a munkaerő-felvételi eljárás során összegyűjti és feldolgozza a pályázókkal kapcsolatos személyes adatokat, így az önéletrajzban és motivációs levélben közölt adatokat.

 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a jelen tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön egy érthető, átlátható tájékoztatást kapjon a személyes adatok kezeléséről, amely társaságunknál történik. Kérjük, hogy a Tájékoztatót figyelmesen olvassa el!

 

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvényben (a továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések, így különösen 2018. május 25-étől hatályba lépő Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet („General Data Protection Regulation) a továbbiakban: GDPR) előírásai alapján járunk el.

 

A felvételi eljárás során, Társaságunk jogos érdeke, hogy a nyitott pozíció betöltésére alkalmas személy kiválasztásához és kapcsolatfelvételhez személyes adatokat kezeljen.

A kezelt adatok köre:

  • név, cím, elérhetőség (e-mail cím, telefonszám),
  • képzettség, készség, korábbi munkatapasztalatok

valamint további információk, melyet Ön a pályázati anyagának részeként eljuttatott Társaságunk számára. Bizonyos munkakörök betöltéséhez harmadik felektől származó információkat is gyűjthetünk (például Önéletrajzban megadott munkáltató referenciaként történő megkeresésével).

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra az Ön által megadott adatok alapján nem kerül sor.

 

Amennyiben a személyes adatokon az eredetitől eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt erről az eltérő célról és minden fent rögzített releváns kiegészítő információról, egyben az eltérő céltól történő adatkezeléshez hozzájárulását kérjük.

 

A pályázóktól származó adatok feldolgozása lehetővé teszi számunkra, hogy irányítsuk a felvételi folyamatunkat és kiválaszthassuk a pozíció betöltésére alkalmas személyeket.

Társaságunk a felvételi eljárás megkezdésével az Ön adatait 6 (azaz hat) hónapig kezeli, s tárolja. Ezt követően adatbázisunkból töröljük. Amennyiben a felvételi eljárás sikertelen volt, lehetősége van meghosszabbítani adatainak tárolását további 6 (hat) hónappal – mely ez esetben az Ön kifejezett hozzájárulásán fog alapulni – hogy újabb álláslehetőséggel megkereshessük.

 

Amennyiben pályázata sikeresen zárul, a felvételi eljárás során gyűjtött személyes adatok átkerülnek a HR-re, mely az Ön személyi anyagát fogja képezni, s az újabb adatkezelésről, valamint az adatok tárolásáról a munkaszerződés megkötésekor tájékoztatjuk.

 

Az adatok kezelésére, feldolgozására Társaságunk, a Process Solutions Kft. HR-rel foglalkozó munkatársai (HR Director, Payroll Associate, Compensation and Benefit Specialist, HR Generalist, HR Coordinator) valamint az esetleges álláslehetőséggel kapcsolatban érintett vezetői ismerhetik meg.

 

Tájékoztatjuk, hogy megküldött önéletrajzának adatait, annak teljes tartalmát bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és beleegyezése nélkül információt személyes adatairól nem szolgáltatunk ki. Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel – biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

 

Társaságunk IT üzemeltetését a SeE Enterprise e-Solutions Kft. (1134 Budapest, Váci út 33; www.see.hu), mint adatfeldolgozó látja el.

 

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását (GDPR szerinti korlátozását), törlését (elfeledtetéshez való jog), tiltakozhat az adatkezelés ellen, és visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Biztosítjuk Önnek az adatkezelés során az adathordozhatósághoz és a jogorvoslathoz való jogot.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi felelőshöz (GDPR szerint: adatvédelmi tisztviselőhöz) fordulhat panasszal, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat.

 

Adatvédelmi felelős/tisztviselő:

Név: Cseh Patrik

Email cím: dpo@ps-bpo.com

Postai cím: 1134 Budapest,Váci út 33. 6 emelet

 

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével, illetve a jogszabályok, szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

 

Kelt: 2018. május 25.